STRATEGICKÝ RÁMEC MAP

Strategický rámec MAP pro území správního obvodu s rozšířenou působností Rokycany (SR MAP)


Základním výstupem realizace projektu místního akčního plánování je dokument s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Rokycany. Tento dokument má několik částí, které vznikají na základě partnerské spolupráce a a komunikace všech aktérů vzdělávání v území, jedná se o analytickou část, Strategický rámec MAP do roku 2023 a Akční plán MAP. 


Součástí strategického rámce MAP do roku 2023 je i odsouhlasená dohoda o investičních prioritách/projektových záměrech pro investiční intervence v SC 2.4 IROP pro operační období 2021-2027.


Aktuálně byl k datu 30.6.2022 ukončen sběr investičních záměrů k aktualizaci verze SR MAP č.12, kterou bude projednávat a schvalovat ŘV MAP ve formě korespondenčního jednání ve dnech od 13.7.2022 do 15.7.2022.


Předložená verze ke schválení ZDE


Další aktualizace Dohody o investičních prioritách (seznamu projektů pro intervence IROP) v souladu s metodickými postupy MAP v rámci OP VVV proběhne nejdříve po šesti měsících od data předchozího schválení, tj. nejdříve ve 2.polovině ledna 2023.