Strategické dokumenty

 

Dokument Soubor ke stažení
Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Ke stažení
Akční plán inkluzivního vzdělávání na období let 2016-2018 Ke stažení
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011 – 2015 Ke stažení
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 - 2020 Ke stažení
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2012 Ke stažení
Koncepce podpory mládeže 2014 - 2020 Ke stažení
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha, 2001) Ke stažení
Strategie území správního obvodu ORP Rokycany v oblasti předškolního výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti na období 2015 až 2024. Ke stažení
Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011 Ke stažení
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2016 - 2020 Ke stažení
Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Ke stažení
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ke stažení
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ke stažení
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ke stažení
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ke stažení
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Ke stažení
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Ke stažení
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ke stažení
Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+ Ke stažení
Erasmus + Odkaz
Strategie integrovaných územních investic - ITI - Plzeňské metropolitní oblasti Ke stažení
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 Ke stažení
Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 Ke stažení
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Ke stažení