PLATFORMA KOORDINÁTOR INKLUZE NA ZŠ

Cílem platformy je obsahové a věcné naplnění klíčové aktivity KA04 Implementace projektu s názvem „Platforma  - Koordinátor Inkluze v ZŠ“.Platforma je zaměřená na spolupráci pracovních pozic „Koordinátorů Inkluze“ v základních školách, ve kterých v průběhu let 2016 - 2018 proběhlo pilotní ověření této pozice v souladu s metodickými pokyny MŠMT pro Výzvu č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV. Platforma povede ke společnému sdílení, reflexi, šíření dobré praxe v tématu rovných příležitostí ve vzdělávání, k diseminaci výstupů činnosti koordinátora Inkluze a k síťování ostatních aktérů ve výchově a vzdělávání v území.
Cílem je prohlubování vzájemné spolupráce, která bude eliminovat nerovné přístupy ke vzdělání a pomůže s řešením konkrétních situací školy, dítěte/žáka či rodiče.