Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů, identifikace a doporučení jednotlivých finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, financování v rámci SCLLD, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod). PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.
PS pro financování se může zabývat i dalšími tématy, jako například podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Jedná se o právní, správní, personální, finanční, účetní, manažerské poradenství a možnost pomoci při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.
PS pro financování se schází se min. 4x ročně. Výstupy z jednání předkládá formou doporučení Řídicímu výboru MAP.
Seznam členů

Název pracovní skupiny

Titul, jméno a příjmení člena

Subjekt

Funkce

Pracovní skupina pro financování

Renata Hereitová

Město Rokycany

vedoucí

Bc. Věra Trnková

Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Rokycany,p.oe

člen

Ing. Helena Balejová

Základní škola Mýto, okres Rokycany, p.o.

člen

Pavlína Moulisová

Mateřská škola Rokycany, Školní 642, příspěvková organizace

člen

Bc. Petra Zikmundová, DiS.

Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace

člen

  Jitka Breiová Základní škola Rokycany, Ulice Míru 64, příspěvková organizace člen