tisková zpráva

Zhodnocení realizace projektu Mísní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II. v roce 2020

Projekt MAP II. se přehoupnul přes svou druhou polovinu, a i přes nečekanou pandemii COVID-19 se spolupráce škol na Kralovicku v roce 2020 nezastavila, ale z důvodu epidemiologických opatření se většina aktivit přesunula do online prostředí.
Projekt nabídl celou řadu zajímavých vzdělávacích aktivit, kterých se mohli zdarma zúčastnit děti, žáci a pedagogové mateřských a základních škol, základních uměleckých škol i jejich zřizovatelé. Celkem se podařilo zrealizovat 17 seminářů a vzdělávacích programů, kterých se zúčastnilo celkem 298 osob.
Velmi důležitou aktivitou projektu je také činnost pracovních skupin zabývajících se předškolním vzděláváním, čtenářskou a matematickou gramotností, rovnými příležitostmi a financováním a platformy Koordinátoři inkluze. Tyto pracovní skupiny a platforma spolupracují na tvorbě a aktualizaci strategických dokumentů –Roční akčních plánů, Strategického rámce investičních priorit do roku 2023 a Místního akčního plánu. Všechny tyto dokumenty mají působnost pro celé území ORP Rokycany a jsou schvalovány Řídicím výborem MAP. Jedno z nejdůležitějších rozhodnutí bylo schválení Aktualizace analytické části MAP a strategického plánu rozvoje vzdělávání do roku 2023. Jedná se o klíčové dokumenty, které popisují potřeby a ukazatele stavu vzdělávání na Rokycansku nebo monitorují plánované akce jednotlivých škol. Uvedené dokumenty schválil v červnu Řídící výbor projektu
Na rok 2021 plánujeme pokračování vzdělávacích programů typu Rozvoj hrubé motoriky u dětí v předškolním vzdělávání (podpora primární logopedické prevence), Čtenářské dílny pro ZŠ a MŠ, výjezdní zasedání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení a další aktivity.