Strategie MAP

 

Strategie místního akčního plánování v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 16 let je založena na spolupráci, komunikaci a strategickém plánování všech relevantních partnerů, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Zapojené subjekty Partnerství stanoví prostřednictvím činnosti pracovních skupin, Řídicího výboru a odborného realizačního týmu projektu priority, cíle a konkrétní opatření vedoucí k dosažení cílů vzdělávací politiky v území ORP Rokycany. Do procesu tvorby vzdělávací koncepce regionálního školství budou zapojeni všichni aktéři vstupující do oblasti vzdělávání včetně široké veřejnosti a rodičů dětí a žáků na základě komunitního strategického plánování, konzultačního procesu a místní potřebnosti.
Rozvojem a aktualizací Místního akčního plánu dojde k prohloubení procesu společného akčního plánování, intenzivnějšímu zapojení škol, rozvoji partnerství a rozšíření spolupráce v území. Proces aktualizace dílčích částí Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání bude v průběhu realizace projektu MAP II realizován 2x. Budou uskutečněny tyto kroky:

  • aktualizace analytické části, která vymezuje problémové a prioritní oblasti vzdělávání v území (revize stavu a potřeb, aktualizované SWOT-3 analýzy včetně úpravy/doplnění hlavních problémů k řešení a analytického popisu jejich příčin);
  • aktualizace strategické části - Strategického rámce MAP do roku 2023, který definuje a popisuje konkrétní vzdělávací cíle v oblasti předškolního, školního, zájmového a neformálního vzdělávání v území a obsahuje investiční a neinvestiční projektové záměry škol;
  • aktualizace implementační části, postupně zpracovávané akční plány (konkrétní vzdělávací aktivity), které jsou připraveny na období 12 – 18 měsíců a pokrývají celé období realizace projektu;
  • aktualizovaný finální dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II. obsahující výše uvedené aktualizované části.

MAP II současně podpoří konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace společných vzdělávacích programů a aktivit pro děti, žáky, řídicí a pedagogické pracovníky, rodiče i zřizovatele.